NIEUWSBRIEF nr 4

NIEUWSBRIEF NR 4

 

 

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van het jaar 2017 van de stichting MFC (Multi functioneel centrum) te Spijk. Het lijkt aan de buitenkant even stil te zijn geweest rond de inrichting en vorming van het MFC. Niets is minder waar. Vele plannen zijn in ontwikkeling.

 

Vaste plek op Spijk.net.

Een van de plannen waar we op korte termijn een invulling aan willen geven is een vaste plek op onze bekende dorpssite spijk.net. Naast algemene informatie komt er een agenda waar reserveringen in het MFC zijn te vinden. Verder blijven we regelmatig onze nieuwsbrieven hier publiceren zodat u optimaal op de hoogte blijft van wat er zoal in het MFC te doen is.

 

Vrijwilligers.

Als bestuur zijn we heel erg blij dat zoveel vrijwilligers zich voor allerlei klussen hebben willen inzetten dit jaar. We zijn voor deze inzet alle vrijwilligers dan ook heel erg dankbaar. Het resultaat is zichtbaar. Zonder hen waren we niet in staat het dorpshuis draaiende te houden.

 

Gebruikers.

De agenda van het MFC is redelijk gevuld geweest dit jaar. Er is echter nog ruimte voor meer activiteiten. Het MFC leent zich uitstekend voor het houden van een feest of vergadering van uw vereniging, of hebt u een familiefeestje te vieren?  Alles is mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden. Wij hanteren billijke prijzen. Vele gebruikers hebben hun weg inmiddels gevonden naar het MFC waarvoor onze hartelijke dank. Wij hopen u ook het komend jaar weer te mogen verwelkomen.

 

Voortgang verbouw.

De verbouwplannen  van het MFC (voormalig Pro Rege en kerk) naderen hun voltooiing. Er is een koers uitgezet om de verbouw gefaseerd uit te voeren. Het advies om eerst de kerk aan te pakken en dan het verenigingsgebouw blijft gehandhaafd. Het financieringsplan en dekkingsplan zijn hierop aangepast. Het bestuur en de architect zijn druk bezig hieraan uitvoering te geven.

 

Herverdeling taken in het stichtingsbestuur

Om de beheersbaarheid van alle taken welke op het bestuur afkomen beter te stroomlijnen is kortgeleden een nieuwe taakverdeling binnen het bestuur in werking getreden. Er is nu een taakverdeling ingericht waarbij een aantal bestuursleden zich specifiek gaan richten op de verbouw en een aantal bestuursleden gaan zich meer met de huidige exploitatie bezighouden.

 

Beheer en reserveringen

Het uitvoerend beheer (reservering e.d.) blijft ook in 2018 in handen van  Kornelia Keizer. Het telefoonnummer voor reserveringen is 0596-591245. Voor de stichting fungeert als aanspreekpunt de secretaris Klaas. Kooistra, Hoofdweg Zuid 13, 9909 BA Spijk, tel. 0596-592116.

 

WIJ WENSEN U ALLEN GOEDE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Delfzijl bouwt vooruit op de toekomst

Delfzijl bouwt vooruit op de toekomst

Iedereen die dat wil moet in Delfzijl kunnen (blijven) wonen

Delfzijl wil de unieke ligging aan zee meer benutten en het karakter van de havenstad versterken, zodat
ook in de toekomst iedereen die dat wil in Delfzijl en haar dorpen kan (blijven) wonen. Het college
van Burgemeester en Wethouders
 investeert in een aantrekkelijke kern waar iedereen kan winkelen, wonen, werken en ontspannen;
 versterkt het wonen aan zee en in en rondom het centrum;
 investeert in landelijk wonen aan de randen van Delfzijl waar we het groen binnenhalen;
 maakt, waar mogelijk, de kern van Delfzijl naar het centrum compacter;
 investeert in leefbaarheid en diversiteit, met ruimte voor ontmoeting en activiteit;
 draagt bij aan de instandhouding van het eigen karakter van de dorpen;
 wil dat Spijk en Wagenborgen zich als centrumdorpen met een goede voorzieningenstructuur
blijven ontwikkelen. Hier wordt ruimte geboden voor nieuwbouw als daar vraag naar is.

Om dit te realiseren gaat de gemeente samen met woningcorporatie Acantus woningen bouwen.
Hierbij speelt de gemeente in op de veranderende woonwensen, maar anticipeert het college van
Burgemeester en Wethouders ook op de aanstaande versterkingsopgave in Delfzijl Noord.
In de koopsector vindt te weinig doorstroming plaats. Ook is er, nu ouderen langer zelfstandig blijven wonen,
meer behoefte aan wonen met zorg. Het college kiest voor een aantal maatregelen dat huiseigenaren
gaat faciliteren. “Er komt een transitiefonds waarmee in knellende situaties particuliere woningen
aangekocht kunnen worden. Bijvoorbeeld als er risico’s zijn op leegstand of verpaupering, maar
ook om meerwaarde te geven aan de versterkingsoperatie,” legt burgemeester Gerard Beukema uit.
“De huidige blijversleningen voor woningaanpassingen wil het college uitbreiden en meer onder de
aandacht brengen, zodat ouderen of mensen met een beperking, langer in hun eigen huis kunnen
blijven wonen,” vult wethouder IJzebrand Rijzebol aan.
Dat en meer staat in de woonvisie voor de gemeente Delfzijl als geheel en in de gebiedsvisie voor
Delfzijl Noord. Het college legt ze als voorgenomen besluiten eind december voor aan de Gemeenteraad.
De woonvisie heeft de gemeente het afgelopen half jaar samen ontwikkeld met de dorpen en de
wijken, corporaties, makelaars, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De gebiedsvisie voor
Delfzijl Noord kwam tot stand in opdracht van gemeente en woningcorporatie Acantus. Bewoners uit
de Zandplatenbuurt zijn actief betrokken via gesprekken in de wijk. Adviesbureaus PAU en BügelHajema
waren verantwoordelijk voor de voorbereiding.

Aanleiding
Delfzijl speelt met de woonvisie en gebiedsvisie voor Delfzijl Noord in op actuele ontwikkelingen.Door
ontgroening en vergrijzing ontstaan meer één- en twee persoonshuishoudens. Daardoor veranderen
de woonwensen. Daarnaast is er de bijzondere situatie van de risico’s van het aardbevingsgebied. In
Noord bereiden gemeente en Acantus zich samen met de bewoners voor op de mogelijke versterkingsopgave,
van de NCG (Nationaal Coördinator Groningen), ook al weten we nog niet in welke mate
de geïnspecteerde woningen versterkt moeten worden. “Maar áls er versterkt moet worden, dan zal
dat toekomstgericht moeten gebeuren, zodat het bijdraagt aan nieuw perspectief voor onze inwoners,”
benadrukt burgemeester Gerard Beukema. In de eerste helft van 2018 ontstaat duidelijkheid over de
omvang van de versterkingsopgave in de Zandplatenbuurt waar meer dan duizend woningen zijn geïnspecteerd.

Vooruit bouwen
Vooral om goed voorbereid te zijn op een mogelijke versterkingsopgave worden er in 2018 alvast woningen
gebouwd die geschikt zijn voor jong en oud. “We gaan meer levensloopbestendige huizen
bouwen die geschikt zijn voor een- en tweepersoonshuishoudens, legt wethouder IJzebrand Rijzebol
uit, hiermee spelen we actief in op de veranderende woonwensen en bevorderen we de doorstroming
op de woningmarkt.”
 Voor de wijken Schrijversbuurt en Kwelderland werken gemeente en Acantus samen aan
nieuwbouwprojecten in een optimale mix van koop en huur. Er wordt gestart met 32 woningen
aan de Sien Jensemastraat (Schrijversbuurt) en Uitwierderweg (Kwelderland). In de tweede
fase zal hier sprake zijn van nog eens 40 tot 50 woningen.
 In Kwelderland blijft er ruimte om koopwoningen te realiseren.
 In 2018 wordt in het centrum het nieuwbouwproject Spoorstraat met 15 huurwoningen gerealiseerd.
 Aansluitend komen er nog eens 60 tot 80 huurwoningen in het centrum als onderdeel van de
ontwikkeling van de woonservicezone.
“Bij de nieuwbouw besteden we ook aandacht aan het betaalbaar houden van nieuwe woningen voor
bewoners met een smalle beurs,” vervolgt IJzebrand Rijzebol. “Daarnaast vinden we het belangrijk dat
bestaande woningen en nieuwbouwwoningen duurzamer presteren. Dat is goed voor het milieu en
het helpt ook mee om de woonlasten beperkt te houden.”
Tevreden wonen
Inwoners van Delfzijl en de dorpen geven aan het wonen in hun dorp of wijk positief te waarderen. Ze
zijn over het algemeen tevreden met hun woonsituatie. Ook bewoners van Delfzijl Noord zijn positief,
ze waarderen de ligging aan zee, het uitgebreide voorzieningenniveau en het groene karakter van de
wijk.

Delfzijl Noord
De Zandplatenbuurt in Noord is de eerste buurt waar binnenkort duidelijk wordt welke versterkingsmaatregelen
genomen moeten worden om woningen aardbevingsbestendig te maken. Daarom hebben
gemeente en Acantus nu alvast samen met onder meer bewoners en organisaties een gebiedsvisie
voor heel Delfzijl-Noord opgesteld. “Centraal daarin staat dat Noord een complete en zelfstandige
wijk blijft, waar alle voorzieningen aanwezig zijn en goed bereikbaar”, vertelt wethouder IJzebrand
Rijzebol. “Dat vraagt versterking van het voorzieningenhart, bijvoorbeeld door veilige fietsroutes en
meer parkeergelegenheid nabij winkels. Daarnaast komt er een nieuwe plek voor het kindcentrum.
Ook in Delfzijl-Noord zijn veel woningen onvoldoende toekomstbestendig. We verwachten ook hier
meer vraag naar woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens voor jong en oud. We anticiperen
daarop door samen met Acantus nieuwbouwprojecten te starten. Door te vergroenen aan de randen
investeren we in een groene wijk tussen wierdenland en waddenkust.”

Gebiedsvisie leidend voor uitwerking versterkingsopgave
De gemeente wil samen met NCG, bewoners en Acantus de versterkingsmiddelen zo veel mogelijk
maatschappelijk verantwoord en gericht op een toekomstbestendig resultaat inzetten. “Voor de Zandplatenbuurt
zal verdere uitwerking plaatsvinden, zodra duidelijk is wat de mogelijke versterkingsopgave
is”, legt burgemeester Gerard Beukema uit. “Dat doen we samen met de bewoners. Daarom is het
ook zo goed dat nu al veel bewoners betrokken zijn geweest bij de gebiedsvisie. Deze is de basis en
leidend voor het vervolg. We zien dat de aardbevingsproblematiek tot grote onzekerheid leidt bij bewoners.
Daarom ontwikkelen we ook een sociaal programma om bewoners die in moeilijke situaties
terecht komen te begeleiden en faciliteren.”

Samen met bewoners
Bewoners hebben bij de totstandkoming van de woonvisie en de gebiedsvisie voor Noord meegedacht
via georganiseerde gesprekken en (inloop)bijeenkomsten. Ook in het vervolgtraject en de verdere
uitwerking van gebiedsvisies voor andere wijken en dorpen wil de gemeente bewoners actief betrekken
bij beleidsvorming en ontwikkeling van hun woonomgeving.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Hulp gezocht!

 

 

 

Hulp gezocht!

De Voedselbank zit op dit moment in zwaar weer. De voorzitter en secretaris zijn beide door ziekte uitgevallen, juist nu er extra drukte is voor de feestdagen. We hebben de overige leden van het bestuur gevraagd of wij ze kunnen steunen in deze tijden. Hieronder het verzoek vanuit het bestuur van de voedselbank:

“We zijn op dit moment heel druk bezig met het voorbereiden van de inzamelingsacties bij de supermarkten in Appingedam, Loppersum, Delfzijl en Wagenborgen. Die vinden plaats op 15 en 16 december. Daar hebben we nog veel hulp bij nodig zoals het uitdelen van de flyers in de winkels en het inpakken van de ontvangen producten in de dozen. Dat doen we telkens met twee vrijwilligers in blokken van twee uur. Misschien zijn er in de dorpen en wijken mensen die ons mee zouden willen helpen. Deze hulp is ontzettend welkom en zou ons enorm helpen.

Aanmeldingen kunnen worden gedaan via info@voedselbankappingedamdelfzijl.nl

met vermelding van het telefoonnummer waar ze op bereikbaar zijn. Vervolgens nemen wij contact op.

En dan moeten alle dozen weer worden uitgepakt in de hal en de producten in de stellingen worden gezet. Dat doen we in de weken daarna. En ook daar kunnen we zeker hulp bij gebruiken. Vele handen maken licht werk…

Wie wil meehelpen op 15 en 16 december (of de dagen daarna)? Meld je dan aan via info@voedselbankappingedamdelfzijl.nl

Als je nog anderen weet die hun handen uit de mouwen willen steken, heel graag!

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail