Categorie archief: Dorpsbelangen

Jaarvergadering Dorpsbelangen Spijk

Jaarvergadering

Hierbij nodigen we alle inwoners van Spijk uit voor het bijwonen van de jaarvergadering.

Wanneer:    woensdag 22 maart 2017
Tijd:               20.00 uur. U kunt de stukken vanaf 19.30 uur inzien.
Locatie:       MFC Spijk (pro rege)

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 2016
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Bestuur Stichting Dorpsbelangen Spijk

Johnny Sikkema (voorzitter)
Henk Stinissen (penningmeester)
Eugenie de Vries (secretaris)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Uitnodiging lente rondgang Spijk

Uitnodiging lente rondgang Spijk

Beste bewoners,

Graag nodigen wij u uit voor de lenterondgang op maandag 24 april om 19.00 uur. We verzamelen ons om 18.45 uur in de Steunstee. De koffie en thee staat klaar.

Hebt u een idee om uw straat of dorp prettiger of beter  te maken? Loopt u al langer rond met de wens om de sociale contacten in uw dorp te verbeteren? Of vindt u dat er een ander probleem is dat uw buurt of dorp raakt? Dan kunt u uw idee of wens toelichten bij de lenterondgang.

We komen bij elkaar op het verzamelpunt, bepalen de looproute aan de hand van uw punten en gaan op stap. Tijdens de rondgang worden alle ideeën en problemen bekeken. Na afloop lopen we alles nog eens na en maken we afspraken over het vervolg.

Behalve uw dorpsgenoten lopen de gebiedsregisseur, de rayonbeheerder en een medewerker van het serviceteam mee.

U kunt uw ideeën, verbeterpunten of suggesties indienen bij de secretaris van Dorpsbelangen, via eugenie@dorpsbelangenspijk.nl Lever uw punt uiterlijk maandag 10 april aan.

Hebt u geen verbeterpunt? Ook dan kunt u gewoon meedoen met de rondgang.  Iedereen is welkom.

Meldpunt Openbare Ruimte

Kleine meldingen over het dagelijkse beheer en onderhoud van de openbare ruimte of klachten van overlast zoals de losse stoeptegels, kapotte lichtmasten, overhangend groen of zwerfvuil  kunt u melden via het meldpunt. Telefoonnummer 14 0596 of via www.delfzijl.nl (blauwe button Meldingen Openbare Ruimte rechts op de hoofdpagina).

De kleine meldingen gaan we tijdens de rondgang niet behandelen. De rondgang is vooral bedoeld voor het aandragen van ideeën, meldingen of verbeterpunten die gaan over de leef- of woonklimaat van het hele dorp of een gedeelte daarvan.

Kapotte lichtmasten

Bij het melden van een defect aan een lichtmast is het belangrijk dat u ook het unieke nummer van de mast doorgeeft aan het meldpunt. Dit nummer (Letter D gevolgd door nummer) vindt u op de witte sticker op ongeveer 2 meter hoogte.  De gemeente weet dan de exacte positie van de lichtmast.

Edwin Broekman, gebiedsregisseur

Hans Folkers, rayonbeheerder

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Jaarmarkt Spijk 2017

jaarmarkt-2016Jaarmarkt Spijk 2017

Eind vorig jaar zijn wij begonnen met het uitnodigen van ondernemers / hobbyisten om deel te nemen aan onze 30e jaarmarkt. 

 

Graag willen wij u laten weten dat er al vele aanmeldingen binnen zijn.  De diversiteit is enorm!  Nieuwsgierig geworden? Houd dan onze facebookpagina goed in de gaten! De komende maanden zullen wij de deelnemers  aan u voorstellen!

Monique Kats – Flikkema

Jaarmarktcommissie Spijk

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Wie bedenkt de beste plek!

 

logo dbsWie bedenkt de beste plek voor de Verhalenbank of Social Sofa?

Graag roepen wij u op een (nieuwe) plek te bedenken voor de Verhalenbank of Social Sofa  Deze prachtige bank heeft van de zomer aan de Nesweg gestaan. Dat is van korte .duur geweest want een of enkele dorpsbewoners hebben de bank kort na de plaatsing moedwillig  vernield. De kunstenaar en de vrijwilligers hebben de Social Sofa weer hersteld en we zijn nu op zoek naar een andere plek. De schade was groot, dus het herstel heeft even geduurd.

Waar komt de Verhalenbank of Social Sofa vandaan?

Voor de zomer hebben de provincie Groningen en de vier kustgemeenten Oldambt, Delfzijl, Eemsmond en De Marne het project ‘Kiek over diek’ onthuld. Het gaat om een fietsroute langs en over de waddendijk van Lauwersoog naar Nieuwe Statenzijl vice versa.  Een onderdeel van dit project  zijn de Verhalenbanken of Social Sofa’s. In totaal zijn er 10 van deze banken op de route geplaatst als cadeau voor de dorpen die langs deze toeristische fietsroute liggen, zo ook in Spijk. De bank biedt de fietsers de mogelijkheid om op een kunstzinnige bank te genieten van het dorp dat ze passeren. Maar ook dorpsbewoners kunnen de bank gebruiken als ontmoetingsplek. Alle banken zijn door de dorpen enthousiast in gebruik genomen en we hopen dat de Social Sofa ook in Spijk een warm plekje krijgt.

U kunt uw idee voor een plek in Spijk indienen bij dorpsbelangenspijk@hotmail.nl/ via het contact formulier op dorpsbelangenspijk.nl of bij e.broekman@delfzijl.nl Dit kan tot uiterlijk 15 januari 2017.

Onder de inzenders verloten we een heerlijke taart.social-sofa-verhalenbank

Hoe gaat het verder?

De datum van januari is belangrijk omdat begin volgend jaar een routeboekje wordt ontwikkeld van de fietsroute. In het routeboekje worden ook alle plekken van de Social Sofa’s opgenomen. Daarmee worden fietsers en toeristen gestimuleerd ook Spijk aan te doen.

Na half januari worden alle inzendingen beoordeeld en hopen we tot een goede plek te komen voor de Social Sofa  Daarna zullen de provincie, gemeente en Dorpsbelangen met elkaar overleg hebben over de feestelijke onthulling en in gebruik name van de Social Sofa. Dat wordt vermoedelijk in het voorjaar 2017.

social-sofa-verhalenbank-2

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Verslag inspraakavond MFC

thumbnail_flyer%20-22_novemberVERSLAG INSPRAAKAVOND MULTI FUNCTIONEEL CENTRUM SPIJK

Op 22 november is een informatieavond gehouden over de inrichting en realisatie van ons Multi Functioneel Centrum MFC (dorpshuis) te Spijk.

Met een goed gevulde zaal opent de voorzitter van de commissie voorzieningen de avond en heet iedereen welkom. Hij geeft vervolgens een presentatie over de resultaten van de enquête. Met een respons van meer dan 50 % mag deze enquête representatief worden genoemd. 90 % van de respondenten heeft gereageerd met een JA op de vraag of een MFC in Spijk gewenst is. Verder vindt men de aangereikte functionaliteiten in het MFC over het algemeen belangrijk dan wel minder belangrijk. Een gering deel heeft bepaalde functionaliteiten als onbelangrijk bestempeld. Verder blijkt uit 60 ingevulde enquêtes de bereidheid om op bestuurlijk en uitvoerend niveau mee te willen werken in de totstandkoming van het MFC. Vervolgens volgt nog een korte uitleg over het programma deze avond. De voorzittershamer wordt overgedragen aan de heer Schollema uit Middelstum die als avondvoorzitter ons door de avond zal leiden.

Aansluitend neemt de heer Veenstra van het bureau Tandem ons mee in de presentatie van de uitgewerkte plannen nieuwbouw en verbouw van het MFC. De zaal neemt met belangstelling kennis van deze plannen. Naast deze bouwplannen ligt er nu een haalbaarheidsonderzoek, een financieringsplan en een dekkingsplan. De voor- en nadelen van ver- en nieuwbouw zijn nog eens duidelijk op een rij gezet.

Voordelen nieuwbouw:

 • maatwerk.
 • beperkt onderhoud & energiezuinig (exploitatie).
 • aardbevingsbestendig bouwen vanaf ontwerp.

Nadelen nieuwbouw:

 • Is de sloop van een karakteristiek pand wenselijk?
 • gedurende de nieuwbouw is het dorpshuis niet beschikbaar.
 • dekkingsplan: beperkt aantal fondsen subsidiëren nieuwbouw

Voordelen verbouw:

 • behouden van karakteristieke panden en hun kwaliteiten.
 • huisvestingsbehoefte past in/bij bestaande opstallen (flexibel, duurzaam, kwaliteiten).
 • bouwkundig versterken bestaande panden vanaf ontwerp.
 • bouwkosten verbouw zijn lager dan voor nieuwbouw.

Nadelen verbouw:

 • woekeren met bestaande ruimten (verloren meters).
 • onderhoud op langere termijn substantieel.

Na de pauze krijgt de zaal de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Als punt van zorg is de exploitatie van zowel de nieuwbouw als verbouwvariant geuit. Een aantal zaken zijn op dit moment nog onvoldoende duidelijk. Deze beïnvloeden het aanleveren van een betrouwbare exploitatie en voornamelijk heeft dit betrekking op de mate van externe financiering. Op de vraag of de NAM gelden ook zijn aangewend in het project kon instemmend worden gereageerd. Van de gesitueerde dienstwoning in het nieuwbouwproject wordt de zin en noodzaak betwijfeld. Dit is meegenomen om een zuiver vergelijk te hebben. De vraag of in het MFC ingaande 01-01-2017 een opbaarruimte wordt gerealiseerd wordt positief bevestigd.

Aan het eind van de avond is de zaal om een mandaat gevraagd om of met nieuwbouw of met verbouw verder te gaan. De uitslag van de stemming is dat de meerderheid mandaat geeft om met nieuwbouw verder te gaan.

Omstreeks 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering, bedankt een ieder voor de inbreng en wenst allen wel thuis.

HOE NU VERDER

De uitslag betreffende het gegeven mandaat voor nieuwbouw zal met het college van B. en W. van de gemeente Delfzijl worden gedeeld. Van hen is een prominente bijdrage gevraagd in de financiering van het project MFC te Spijk. Het verdere verloop en de daarbij passende mogelijkheden ligt nu op de tafel bij de gemeente. Zodra er meer duidelijk is wordt u daarover geïnformeerd.

START MFC SPIJK MET INGANG VAN 1 JANUARI 2017.

Met de beëindiging van het beheer en exploitatie van het gebouw Pro Rege en het kerkgebouw door de kerkelijke gemeente, komt nu het moment dat op 1 januari 2017 de stichting MFC Spijk deze taak in de huidige gebouwen overneemt.

Tevens houdt dan de commissie voorzieningen op te bestaan. De stichting MFC Spijk zal op 1 januari 2017 een feit zijn. De thans zittende leden in de commissie Voorzieningen gaan het voorlopige stichtingsbestuur vormen. In de uitvoering van het beheer zal weinig tot niets veranderen. De huidige gebruikers en eventueel nieuwe klanten kunnen gewoon gebruik blijven maken van de zalen en overige faciliteiten. Huurprijzen van de zalen en de prijzen van de consumpties zullen ongewijzigd blijven. Gebruikers die nu nog van gebouw Elim gebruikmaken zijn uiteraard ook welkom in het nieuwe MFC in verband met sluiting van het gebouw Elim per 1 januari 2017. Ook de faciliteiten voor opbaring gaan over van Elim naar het MFC. Het uitvoerend beheer (reservering e.d.) blijft in de vertrouwde handen van mevrouw K. Keizer. Het telefoonnummer voor reserveringen 0596-591245 blijft gehandhaafd. Voor de stichting fungeert als aanspreekpunt de secretaris, de heer K.W.H. Kooistra, tel. 06-51473596

Wij hopen dat velen gebruik gaan maken van het MFC Spijk. U bent van harte welkom.

Commissie voorzieningen,

Henk Sikkema, Klaas Kooistra, Koert Stulp, Johnny Sikkema,
Thomas Pastoor.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail